شماره پیگیری چیست؟
زمانی که شما وجهی را از راه دستگاه ATM یا خود پرداز واریز میکنید،
در پایان کار، شماره ای پنج یا شش عددی، روی مانیتور دستگاه پدیدار میشود به نام "شماره پیگیری"،  آن را یاداشت نمائید.

www.epay.ir